Salgs- og leveringsbetingelser

Om os / Salgs- og leveringsbetingelser

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser (“Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (“Produkter”) fra ELTRIX ApS til enhver kunde (“Køber”).

Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for ELTRIX ApS og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. ELTRIX ApS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er eksplicit accepteret af ELTRIX ApS.

1. Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelse sker først, når ELTRIX ApS fremsender en skriftlig, herunder elektronisk, accept af Købers ordre. Hvis ELTRIX ApS har afsendt de af ordren omfattede produkter, er skal en aftaleindgåelse ligeledes opfattes som værende sket.

2. Levering og risikoovergang

Produkterne leveres Ex Works Vedbæk eller ethvert andet sted i Danmark meddelt af ELTRIX ApS. Alle omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan ELTRIX ApS afsende produkterne til Køber på en af ELTRIX ApS’ valgt transportmåde.

3. Forsinkelse

Hvis ELTRIX ApS ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve eventuel forudbetaling returneret. Herudover er ELTRIX ApS ikke ansvarlig over for Køber.

4. Priser

Priser for produkter er eks. moms og/eller andre afgifter.

5. Betalingsvilkår

Betaling skal ske forud eller senest 14 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2% per løbende måned.

6. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Eventuel flergangsemballage er ikke inkluderet i aftalte priser, men godskrives Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med ELTRIX ApS’ anvisninger.

7. Produktinformation

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra ELTRIX ApS eller en af ELTRIX Aps’ leverandører – herunder information om vægt, dimensioner eller andre tekniske data i katalog, produktbeskrivelse, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang ELTRIX ApS udtrykkeligt henviser hertil i et tilbud og/eller en ordrebekræftelse.

8. Ændringer

ELTRIX ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter samt at levere produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

9. Mangler

ELTRIX ApS forpligter sig til efter eget valg at reparere eller gennem en omlevering erstatte produkter, som var mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra produktets levering til Køber, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager ELTRIX ApS sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter ELTRIX ApS om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen sig retten til at fremsætte krav i anledning af manglen. ELTRIX ApS’ ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, ukorrekt montering og ændringer foretaget uden ELTRIX ApS’ skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med ELTRIX ApS sende produktet til ELTRIX ApS vedlagt et dokument, som beskriver den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser ELTRIX ApS’ undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender ELTRIX ApS for egen regning og risiko det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt. Herudover kan Køber ikke rejse yderligere krav mod ELTRIX ApS som følge af mangelfulde produkter.

10. Produktansvar

Køberen skal holde ELTRIX ApS skadesløs i den udstrækning, ELTRIX ApS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som ELTRIX ApS efter dette punkt ikke er ansvarlig for over for Køberen. ELTRIX ApS er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

  • a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i Køberens besiddelse,
  • b) på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

De nævnte begrænsninger i ELTRIX ApS’ ansvar gælder ikke, hvis ELTRIX ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

11. Følgeskader/Indirekte tab

ELTRIX ApS er på ingen måde ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

12. Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til ELTRIX ApS uden ugrundet ophold. Forud for enhver returnering af varer til ELTRIX ApS skal Køber kontakte ELTRIX ApS for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises, og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.

13. Returnering

Ved fortrudt køb har køber selv ansvaret for at få varen returneret til ELTRIX ApS. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen samt sørge for, at denne er forsvarligt indpakket i ubrudt original emballage. Der påregnes et returneringsgebyr på 20 % af varens pris.

14. Fortrydelse ved køb på e-shop

Køber har ret til at fortryde en bestilling, foretaget på www.eltrix.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, køber modtager den sidste vare. For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele ELTRIX ApS sin beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette skal ske skriftligt til:

ELTRIX ApS
Skelstedet 2A
2950 Vedbæk
Mail: info@eltrix.dk

Afhentning af fortrydelsesformular

Hvis Køber fortryder købet, refunderer ELTRIX ApS alle betalinger modtaget fra Køber, senest 14 dage fra den dato, hvor ELTRIX ApS har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at fortryde købet. Køber pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Ved fortrudt køb har Køber selv ansvaret for at få varen returneret til ELTRIX ApS. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen samt sørge for, at denne er forsvarligt indpakket i ubrudt original emballage.

15. Force majeure

ELTRIX ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for ELTRIX ApS’ rimelige kontrolmuligheder, såsom opstand, uroligheder, krig, terrorisme, brand, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion/test eller manglende eller afbrudt energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod ELTRIX ApS.

16. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser, afgøres efter alm. dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed (gælder dog ikke Købers manglende betaling af ELTRIX ApS’ fakturaer/tilgodehavender), skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved tidspunktet for voldgiftssagens anlæg.

Scroll to Top

Jeg handler som:

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.